PRIVACYVERKLARING

 

Inleiding:

Indien je in de praktijk Balance in Health consulten afneemt, registreer en verwerk ik bepaalde persoonsgegevens. Dit gaat om basisgegevens (zoals naam en adres), en bijvoorbeeld gegevens ten behoeve het opstellen van facturen. Ook kan het gaan om informatie over de voorgeschiedenis van therapeutische en medische behandelingen. Daarnaast komen tijdens een therapie ook andere, zeer persoonlijke en ook privacygevoelige zaken aan de orde. Ik kan hierover aantekeningen maken, gericht op de inhoudelijke continuïteit en ontwikkeling van de therapie.

Daarnaast kan het voorkomen dat ik de (contact)gegevens gebruik om jou per e-mail of schriftelijk te informeren over onderwerpen die zijn gerelateerd aan de therapie die ik geef. Dit doe ik alleen als jij hiervoor toestemming geeft (zie hieronder). Ik verstrek jouw persoonsgegevens niet aan een andere partij, met uitzondering van situaties waarin ik de ondersteuning van een andere partij vraag bij het jouw aanbieden van toepasselijke informatie, zoals hierboven genoemd. In dat geval zal het nooit gaan om bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens, of persoonlijke, emotionele informatie. Als therapeut ben ik gebonden aan het beroepsgeheim.

 

Toestemming:

Bij aanvang van de therapie ontvang je een document met nadere informatie over de persoonsgegevens die ik registreer en verwerk, en kun je (via ondertekening van dat document) aangeven of je hiervoor toestemming geeft. Jouw toestemming vormt voor mij de (wettelijke vereiste) grondslag voor de registratie van jouw persoonsgegevens. Je kunt er ook voor kiezen om een beperkte toestemming te geven voor de registratie van slechts enkele, voor de uitvoering van de behandelovereenkomst noodzakelijke gegevens. Je kunt deze (gehele of gedeeltelijke) toestemming op ieder moment weer intrekken. Ik mag jouw persoonsgegevens dan niet meer gebruiken, en geen nieuwe persoonsgegevens meer van jouw verwerken.

Autoriteit persoonsgegevens:

Tijdens het verwerken van persoonsgegevens volg ik de voorschriften zoals deze zijn bepaald in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG. Dat betekent onder meer dat ik uiterste zorgvuldigheid betracht bij het verwerken en bewaren van persoonsgegevens, en voor zowel de rechtmatigheid als de beveiliging van deze verwerking onder het toezicht staan van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·        Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

·        Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

·        Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

 

Rechten:

Je hebt, als betrokkene, ten aanzien van de registratie van jouw persoonsgegevens een aantal rechten. Hieronder volgt een kort overzicht van enkele belangrijke rechten. Een volledig overzicht van jouw rechten, en aanvullende bepalingen kun je vinden op de website van de
Autoriteit persoonsgegevens.

Recht op inzage:

Je hebt het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die ik tijdens de therapie heb geregistreerd. Je kunt vragen om een schriftelijke, of digitale inzage in jouw gegevens.

Het recht op verwijdering:

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die ik heb geregistreerd te laten verwijderen, uitgezonderd de gegevens die ik vanuit ander wettelijke verplichtingen dien te bewaren (bijvoorbeeld gegevens op facturen), of gegevens die ik op basis van voorschriften van onze beroepsvereniging(en) en/of  geschillencommissies dien te bewaren.

 

Het recht op wijziging:

Indien je het vermoeden hebt dat jouw persoonsgegevens die ik verwerk niet correct zijn, dan wel incompleet, kun je een verzoek indienen tot wijziging of aanvulling van deze gegevens.

 

Het recht op beperking:

Je hebt het recht om te eisen dat ik als therapeut (tijdelijk of permanent) elke verwerking (wijziging, aanvulling en toepassing etc.) van jouw gegevens staak.

Het recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder:

Je hebt het recht om ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bewaartermijn:

Je gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

Uitnodiging:

De bescherming van je privacy is voor mij erg belangrijk. En ook, of je als cliënt prettig en zeker voelt bij de manier waarop ik omga met toch zeer persoonlijke informatie. De bescherming van persoonsgegevens is sinds 25 mei 2018 nadrukkelijk(er) geregeld dan voorheen via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en dat betekent meer waarborgen, en meer rechten voor jouw. Toch is “privacy’ meer dan alleen de handhaving van regels. Ik nodig je daarom van harte uit om, indien je hierover vragen, opmerkingen of wensen hebt,  hierover contact met mij op te nemen.